باتلاق گاوخونی
باتلاق گاوخونی از تالاب های با ارزش و نادری است كه در فلات مركزی ايران و در آستانه ورودی كوير قرار دارد.

باتلاق گاوخونی  از تالاب های با ارزش و نادری است كه در فلات مركزی ايران و در آستانه ورودی كوير قرار دارد. گاوخونی به معنی گاوخانه است و گورخونی هم ناميده می شود. به نظر می رسد اين نام به علت اين که در گذشته تعداد زيادی گورخر در اطراف باتلاق وجود داشته، بر آن نهاده شده است. مساحت اين باتلاق حدود 476 كيلومترمربع است و در 167 كيلومتری جنوب خاوری اصفهان قرار دارد. بيش ترين عمق آن 80 تا 150 سانتی متر بوده و در ارتفاع 1470 متری از سطح درياهای آزاد قرار گرفته است. گاوخونی با آغاز فصل سرما پذيرای هزاران نوع پرنده مهاجر است كه از شمال به اين ناحيه مهاجرت می كنند و فضای جالب توجهی را به وجود می آورند. اهم اين پرندگان مهاجر عبارتند از: كاكايی، آبچليک، غاز، خودكا، اردک نوک پهن، حواصيل خاكستری و لک لک.